เรียน  ผู้ใช้งานทุกท่าน

เนื่องจากเว็บไซต์ www.athiwat.com  มีปัญหาการใช้งาน  จึงขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.supplyclub.in.th แทน

 

อธิวัฒน์  โยอาศรี

 

สารบัญ สาระน่ารู้ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับพัสดุมือใหม่

สาระนารงานพสดอาจารยอธวฒน